Aktualności

Zmiana w Regulaminie

Oznacza, że Oświadczenie o utracie pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika wraz z ksero wypowiedzenia poświadczone za zgodność z oryginałem- jeśli dotyczy (Załącznik nr 10 do
Regulaminu) nie dotyczy już tylko osób, które dostały wypowiedzenie w ostatnich 3 miesiącach.

powrót do aktualności