Materiały informacyjne o projekcie


Tabela rozliczenia pomostówki

Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach .... transzy objętych umową o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Pobierz plik

Karta Oceny Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcie pomostowego.

Ile punktów za co? Na podstawie tej karty Komisarze ocenią wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe.

Pobierz plik

Firmy powstałe w ramach projektu

20 super kobiet i 20 super firm! Zobacz sam/a!

Pobierz plik

Materiały rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji I etapu Projektu.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w I etapie -  fazie szkoleniowo - doradczej projektu „Ja jestem kobieta pracująca", poprawka z 15.12.2010.


Pobierz plik

Formularz Rekrutacyjny.

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Ja jestem kobieta pracująca".

 

Formularz należy wypełnić komputerowo lub DRUKOWANYMI LITERAMI.

 

Formularz należy podpisać i parafować na każdej stronie, a następnie dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczeniami i kserokopią dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydatkę do Biura Projektu- przy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, ul. Pawia 55, pokój 219, 01-030 Warszawa.

 

Dane zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym będą weryfikowane za zgodność ze stanem faktycznym.

 

Pobierz plik

Załączniki 1-5

Oświadczenia nr 1-5 w wersji ZIP.

Pobierz plik

Załączniki 6-10

Oświadczenia nr 6-10. Wersja ZIP.

Pobierz plik

Regulamin II etapu

Poprawiony Regulamin z 21.02.2011

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w II etapie Projektu „Ja jestem kobieta pracująca" finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

II etap obejmuje przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych 20 Uczestniczek I etapu, specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze, oraz wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej podstawowej i pomocy finansowej przedłużonej.

Pobierz plik

Załączniki do Regulaminu II etapu

1.       Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

2.       Załącznik nr 2 - Biznesplan na okres 2 lat działalności firmy

3.       Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

4.       Załącznik nr 4 - Oświadczenie Uczestniczki o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia jej przez Projektodawcę o decyzji w sprawie przyznania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

5.       Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o pomocy de minimis jaką Uczestniczka otrzymała w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji

6.       Załącznik nr 6 - Karta Oceny Formalnej

7.       Załącznik nr 7 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków

8.       Załącznik nr 8 - Szczegółowe zasady rozliczania podstawowego wsparcia pomostowego

9.       Załącznik nr 9 - Szczegółowe zasady rozliczania przedłużonego wsparcia pomostowego

10.   Załącznik nr 10 - Weksel własny In blanco

11.   Załącznik nr 11 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

12.   Załącznik nr 12 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

13.   Załącznik nr 1 do Regulaminu KOW - Deklaracja poufności i bezstronności osoby oceniającej wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do projektu „Ja jestem kobieta pracująca"

14.   Załącznik nr 2 do Regulaminu KOW - Karta Oceny.

Pobierz plik

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikiem

Wniosek wraz z załącznikami prosimy składać osobiście w Biurze Projektu lub wysyłać pocztą w kopercie z dopiskiem „Ja jestem kobieta pracująca" w dniach 27.07 - 10.08.2011. Dokumenty prosimy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej (zapisanej na płycie CD opisanej imieniem i nazwiskiem oraz informacją „Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego").

Do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone m.in. następujące dokumenty:

1)      Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

2)      Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestniczka otrzymała w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,

3)      Opis sytuacji ekonomicznej podmiotu, której wzór stanowi załącznik do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Pobierz plik

Opis sytuacji ekonomicznej podmiotu

Opis sytuacji ekonomicznej podmiotu - załącznik do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Pobierz plik

Materiały dodatkowe


Plakat

Plakat promujący projekt "Ja jestem kobieta pracująca".

Pobierz plik

Wytyczne POKL, działanie 6.2 dla województwa mazowieckiego

WYTYCZNE

dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)[1]

na terenie województwa mazowieckiego.[1]Wytyczne odnoszą się do projektów realizowanych w ramach I typu wsparcia w ramach Działania 6.2: Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

 

Pobierz plik

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego

Pobierz plik

Karta Oceny Merytotrycznej

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  DO PROJEKTU „Ja jestem kobieta pracująca"

 

Pobierz plik

Harmonogram zajęć

Szkolenia trwają od 9.00 do 17.00. Łącznie przewidziano 70 godzin wykładów i warsztatów oraz 20 godzin doradztwa grupowego.

Zajęcia weekendowe odbywają się w Przedszkolu 133 przy ulicy Okopowej 7a, zajęcia grupy tygodniowej od poniedziałku do czwartku w WSFiZ a w piątek w Centrum Jupiter przy Towarowej 22 (wejscie A, II piętro).

Ewentualne nieobecności prosimy zgłaszac dzień wcześniej pod adres supermama@vizja.pl.

Pobierz plik

Errata do Wytycznych!!!

Errata do Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)[1] na terenie województwa mazowieckiego.Wytyczne odnoszą się do projektów realizowanych w ramach I typu wsparcia w ramach Działania 6.2: Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).

Pobierz plik

Zasady rozliczania dotacji

Zasady rozliczania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz załączniki 1) Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach ... transzy objętych umową o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości; 2) Opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej; 3) Oświadczenie Uczestniczki dotyczące zakupionego używanego środka trwałego

 

Pobierz plik

Zasady korzystania z doradztwa w II etapie projektu

Po zalogowaniu wypełnij podaną procedurę. Wykorzystaj swoje 10 godzin  na darmowe konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin!

Pobierz plik

Oświadczenie dotyczące zakupionego używanego środka trwałego

Oświadczenie Uczestniczki dotyczące zakupionego używanego środka trwałego (dot. rozliczania dotacji).

Pobierz plik