FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy przy składaniu formularza rekrutacyjnego trzeba mieć gotowy biznesplan?

  Nie. Na etapie rekrutacji prosimy o przedstawienie syntetycznej wstępnej koncepcji biznesu. Sam biznesplan będą Panie tworzyły po m.in szkoleniach z administracyjno- prawnych aspektów zakładania firmy pod okiem specjalistów/ek.


 2. Czy o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

  Nie. Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.  O zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje ocena formalna, a nastepnie merytoryczna.


 3. Czy można zgłosić do projektu dwa pomysły na działalność gospodarczą, a zatem dwa formularze rekrutacyjne?

  Nie. Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach danej edycji tylko jednego pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


 4. Czy szkolenia są bezpłatne?

  Udział w szkoleniach organizowanych w ramach "Działaniu 6.2 PO KL" dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bezpłatny.


 5. Czy dotacja jest bezzwrotna?

  Dofinansowanie jest formą bezzwrotnej dotacji pod warunkiem wypełnienia warunków "Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości" zawartej między uczestniczką projektu a WSFiZ.


 6. Jak długo muszę prowadzić firmę założoną z otrzymanej dotacji aby pomoc ta była bezzwrotna?

  Uczestniczka projektu, która otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach "Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" ma obowiązek utrzymania działalności gospodarczej od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, pod rygorem obowiązku dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.


 7. Czy można ubiegać się jednocześnie o przyznanie dotacji z innych środków publicznych na ten sam pomysł biznesowy?

  Nie. Zgodnie ze znowelizowanym Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestniczka projektu ubiegająca się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach poddziałania 8.1.2 POKL, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


 8. Czy każda uczestniczka musi przejść obowiązkowo etap szkoleń i doradztwa?

  Tak. Po przystąpieniu do projektu Beneficjentka zobowiązana jest do uczestnictwa w każdym rodzaju wsparcia. 9. Co to znaczy, że działalność gospodarcza ma być utrzymana przez rok?

  Oznacza to, że wyrejestrowanie lub zawieszenie jej przed upływem 12 miesięcy od rejestracji wiązać się będzie z koniecznością zwrotu dotacji z odsetkami.


 10. Czy osoby posiadające udziały lub akcje spółek zarówno notowanych jak i nienotowanych na giełdzie kwalifikują się do udziału w projekcie w ramach Działania 6.2 POKL ?

  Tak. W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające udziały lub akcje spółek kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek kapitałowych nie notowanych na giełdzie oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie uczestnictwa dotyczy osób posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Również osoby, które są wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, nie zostaną objęte wsparciem.


 11. Czy wymagany jest wkład własny przy ubieganiu się o dotację?

  Nie. Jednak w zależności od rodzaju działalności, jej rozpoczęcie oraz prowadzenie może się wiązać z koniecznością zaangażowania środków własnych uczestniczki. Niektóre biznesplany powinny uwzględniać wkład własny, ponieważ może się okazać, że sama dotacja  nie  wystarczy na przetrwanie na rynku danego przedsiębiorstwa.


 12. Czy uczestniczki, które założą firmę pomimo tego, że nie należą do wybranych uczestniczek, które otrzymały dotację mogą korzystać w czasie całego projektu ze szkoleń i doradztwa specjalistycznego?

  Uczestniczki, które z własnej inicjatywy założą firmę w ramach projektu, ale nie otrzymają wsparcia finansowego nie mogą korzystać z doradztwa specjalistycznego, gdyż szkolenia i doradztwo po zarejestrowaniu działalności gospodarczej stanowią część wsparcia pomostowego, które przewidziane jest dla osób, którym przyznano wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości.


 13. Czy koniecznie trzeba uczestniczyć w szkoleniach, aby otrzymać dotację? Co w przypadku, jeśli ktoś już odbył podobne szkolenia?

  Dopuszczalna jest sytuacja polegająca na zwolnieniu Uczestniczki projektu z obowiązku udziału we wsparciu doradczo- szkoleniowym przygotowującym do podjęcia dzialalności gospodarczej w przypadku, gdy osoba ta została objęta analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz przedstawi stosowny certyfikat potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zawierający w szczególności program i tematykę szkoleń i zajęć doradczych.


 14. Czy mogę przeznaczyć środki z dotacji na kurs, który podniesie moje kwalifikacje?

  Nie. Przyznawane w projekcie środki są, jak sama nazwa wskazuje, dotacją na rozwój przedsiębiorczości, a nie na podnoszenie kwalifikacji. Dotację można będzie przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Podnoszenie kwalifikacji finansowane jest w ramach wielu innych działań i poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 15. Czy jeżeli nie spełniam kryteriów umożliwiających udział w projekcie "Ja jestem kobieta pracująca" mogę uczestniczyć w zajęciach odpłatnie?

  Nie. Projekt "Ja jestem kobieta pracująca" oferuje Uczestniczkom bezpłatny udział w szkoleniach i nie przewiduje możliwości odpłatnego udziału w szkoleniach dla osób, które nie spełniają kryteriów umożliwiających udział w projekcie.


 16. Czy mogę zostać uczestniczką projektu jeśli jestem ubezpieczona w KRUS?

  W przypadku rolniczek prowadzących działalność gospodarczą warunkiem dostępu do projektu będzie zapewnienie (poprzez oświadczenie), że dana osoba ubiegając się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości podejmie działalność gospodarczą w sektorze pozarolniczym, niezwiązanym z produkcją roślinną lub zwierzęcą. Nie wyklucza to możliwości dalszego ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


 17. Czy jestem nieaktywna zawodowo wykonując pracę na umowę o dzieło, nie płacąc składek ZUS?

  Osoba nieaktywna zawodowo to osoba nie wykonująca pracy i nie świadcząca usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło.


 18. Czy kobieta, która została zwolniona i przebywa na wypowiedzeniu, które kończy się po zakończeniu rekrutacji, może być uznana za nieaktywną zawodowo?

  Tak, jeśli kandydatka dostarczy wraz z dokumentami zaświadczenie o tym, że jest na wypowiedzeniu i takie wypowiedzenie nie będzie trwało na tyle długo aby obejmowało jednorazowe dotacje (początek lutego 2011).


 19. Jak udowodnić, że utraciłam pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika?

  Należy dostarczyć do nas ksero wypowiedzenia poświadczone za zgodność z oryginałem.


 20. Czy cudzoziemka może wziąć udział w projekcie?

  Tak, cudzoziemka może być uczestniczką projektu ale musi posiadać kartę stałego pobytu, oraz podpisałała oświadczenie, że obliguje się prowadzić działalność przez okres min. 12 m-cy.


 21. Czy osoba na zasiłku chorobowym jest nieaktywna zawodowo?

  Tak, jest nieaktywna zawodowo.


 22. Czy jeśli będę zatrudniać pracownika, to koszty jego wynagrodzenia może pokryć jednorazowa dotacja?

  Nie.


 23. Czy opłata członkowska w stowarzyszeniach przedsiębiorców jest kosztem kwalifikowanym?

  Nie.


 24. Czy w pkt 5.1 biznesplanu podawać ceny netto czy brutto?

  Brutto.


 25. Czy w punkcie 5.2 wymieniać jedynie środki wykorzystywane na pokrycie wydatków w pkt 5.1 czy również w pkt 5.3?

  W obu.


 26. Czy podwykonawcy usług, firmy dostarczające produkty zakupione w ramach dotacji muszą być z Polski, czy też mogą być z krajów unijnych lub innych - poza terenem UE (np. USA)?

  Mogą być i z UE i spoza.


 27. Czy kwalifikowane są wydatki związane z adaptacją mieszkania, jeśli prowadzimy tam działalność gospodarczą lub mamy zarejestrowaną siedzibę firmy?

  Tak mogą, jeśli oceniający/a uzna uzasadnienie za wystarczające.


 28. W przypadku jeśli zabezpieczeniem dotacji będzie akt notarialny o poddaniu się egzekucji, to uczestniczki opłacają jego koszt? Czy jest on kwalifikowany?

  Akt notarialny jest kosztem przed założeniem działalności i nie jest on kwalifikowany.


 29. Czy można aneksami do umowy o dotację dokonywać przesunięć wynoszących więcej niż 5 % wartości wydatków?

  W zasadzie nikt nie pozwala na przesunięcia, po to uczestnicy tworzą biznesplan. Jednak przy konkretnym uzasadnieniu dopuszcza się małe przesunięcia.


 30. Czy jest możliwe kontynuowanie pracy na etacie po założeniu firmy w ramach projektu?

  Nie ma przeszkód dla kontynuacji zatrudnienia po założeniu firmy w ramach wsparcia z Działania 6.2 PO KL.


 31. Kiedy najwcześniej można zarejestrować działalność gospodarczą?

  Rejestracja działalności gospodarczej nie może nastąpić przed zakończeniem części szkoleniowo-doradczej.


 32. Jak duże zmiany można wprowadzić w końcowym biznes planie w porównaniu z wydatkami wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym?

  Informacje wskazane podczas procesu rekrutacji nie są wiążące. Wydatki mogą być modyfikowane dowolnie.


 33. Jeśli siedziba firmy znajduje się w mieszkaniu, jakie koszty czynszu czy mediów można rozliczyć?

  W takim wypadku należy przedłożyć pisemne oświadczenie, w którym wskazane zostanie procentowe wyliczenie powierzchni użytkowanej na potrzeby działalności gospodarczej. Wszystkie koszty będą dzielone w stosunku do całej powierzchni mieszkalnej zgodnie z przedłożonym oświadczeniem.


 34. Czy to prawda, że w pierwszym roku działalności nie możemy zatrudnić pracownika?

  Jedynym ograniczeniem swobody działalności gospodarczej wprowadzonym w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL jest zakaz prowadzenia działalności w formie spółek prawa handlowego przez 12 miesięcy. Wszystkie pozostałe kwestie regulowane są przepisami prawa.


 35. Czy wartość własnego samochodu wpisujemy w biznes planie w punkcie 5.2 - źródła pokrycia wydatków - i sumujemy z innymi kwotami w rubryce: wartość pozyskanych środków ogółem?

  W tym przypadku samochód należy ująć w rubryce 5.2 w tabeli środki własne i szacowaną wartość pojazdu zsumować z pozostałymi kategoriami środków ujętych w tabeli.

  Część środków własnych należy również ująć w pkt. 4.5 Biznesplanu dot. zasobów technicznych.


 36. Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy odnieść się do całkowitej wartości inwestycji?

  W harmonogramie rzeczowo finansowym należy ująć tylko te wydatki (działania), które mają być finansowane z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.


 37. Czy „Uzasadnienie” we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji dotyczy wniosku? kwoty? jednego i drugiego?

  W uzasadnieniu należy przedstawić argumenty dotyczące celowości planowanych wydatków i ich związku z rozwojem działalności gospodarczej.


 38. Jaki jest właściwy sposób wpisywania kwot? Czy po liczbie wpisujemy "zł"? a może "PLN"?

  Wszystkie kwoty w składanych dokumentach należy podać w polskich złotych. W harmonogramie rzeczowo- finansowym kwoty należy podać w zaokrągleniu do pełnych złotych. W nagłówkach tabel dotyczących kwot znajdują się oznaczenia waluty (PLN), w przypadku ich braku należy analogicznie uzupełnić skrótem PLN. Przy określaniu wartości liczbowych należy oddzielić kwotę wyrażoną w złotówkach od kwoty podawanej w groszach.


 39. Czy można napisać w biznes planie, że pomaga nam mąż, żona lub rodzina nieodpłatnie i jak opisać status tej osoby?

  W pkt. 4.4  Biznesplanu jest oddzielna rubryka z pytaniem: „Jeśli wymaga tego projekt, to w jaki sposób wnioskodawca planuje zapewnić odpowiednie zasoby ludzkie, jeśli nie przewiduje tworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsięwzięcia?", i tu należy uwzględnić zakres pomocy osoby niezatrudnionej.


 40. Czy numerować i sygnować kartki biznes planu?

  Wniosek oraz załączone dokumenty powinny być podpisane przez Uczestniczkę. Jeśli dokument jest wielostronicowy, Uczestniczka składa podpis na ostatniej stronie, a pozostałe strony parafuje. Wniosek oraz załączniki powinny mieć ponumerowane strony (każdy dokument powinien mieć oddzielną numerację).


 41. Czy można wynająć od rodziny mieszkanie na siedzibę firmy?

  Stopień pokrewieństwa nie stanowi przeszkody przy zawieraniu umów cywilnoprawnych dot. najmu, użyczenia, sprzedaży i innych czynności prawnych. Należy mieć na względzie przepisy dotyczące sposobu rozliczania się z Beneficjentem i wymaganych dokumentów.


 42. Czy będziemy rozliczane tylko z wydatków pokrywanych z dotacji czy również z tych deklarowanych?

  Rozliczane będą tylko wydatki pokryte z dotacji.


 43. Czy można dokonać zakupu kwalifikowanego od osoby fizycznej która nie wystawia rachunku?

  Nie. Dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia są: kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - kopie protokołów odbioru urządzeń, potwierdzone przez bank kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestniczki lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.


 44. Czy mogę wpisać jako koszty kwalifikowane wydatek na abonament portalu internetowego profesjonalnego łączącego profesjonalistów z danej branży?

  Abonament taki można sfinansować z podstawowego wsparcia pomostowego, o ile taki wydatek wiąże się bezpośrednio z prowadzoną działalnością.


 45. Czy w punkt 5.3 biznes planu wśród innych przychodów wpisać wnioskowana kwotę dotacji? Jak to rozpisać w poszczególnych miesiącach?

  W tabeli tej nie uwzględniamy środków przyznanych z dotacji.


 46. Czy możemy wypłacać sobie wynagrodzenia i gdzie je wpisujemy w tab. 5.3?

  Nie jest możliwe finansowanie wynagrodzeń ani z jednorazowej dotacji, ani ze wsparcia pomostowego.


 47. Czy przewidywane są odstępstwa cenowe (np. cena komputera ) od założonych przy wydatkach kwalifikowanych? Jeżeli tak to w jakich granicach bez konieczności podpisania aneksu do umowy?

  Wydatki zawarte w biznesplanie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym są kwotami z dnia wypełniania w/w dokumentów. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym, dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 5 % zakładanej wartości wydatku.


 48. Czy w rachunku zysków i strat przedstawiamy wartości w cenach netto?

  Należy uwzględnić wartości w cenach brutto.


 49. Kiedy możemy rozpocząć zakupy w ramach dotacji?

  Wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowane od momentu złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości przy jednoczesnym spełnieniu warunku rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.


 50. Czy kosztem kwalifikowanym są certyfikaty/atesty od instytucji publ. lub prywatnych laboratoriów?

  Nie.


 51. Czy kosztem kwalifikowanym jest zarejestrowanie znaku towarowego w urzędzie patentowym?

  Nie.


 52. Czy do rozliczenia zakupu samochodu używanego z dotacji od osoby prywatnej wystarczy umowa kupna-sprzedaży?

  Do umowy kupna-sprzedaży należałoby otrzymać od Urzędu Skarbowego potwierdzenie wartości tego samochodu.


 53. Czy do rozliczenia zakupu samochodu używanego z dotacji od osoby prywatnej wystarczy umowa kupna-sprzedaży?

  Tak.


 54. Czy mogę w kwietniu zapłacić z pomostówki roczny abonament za hosting domeny w wysokości 150zł?

  Rozliczać z pomostówki można się od dnia zarejestrowania firmy do dnia rozliczenia w związku z tym abonament powinien być adekwatnie podzielony.


 55. Czy rejestracja VAT o koszcie 170zł jest kosztem kwalifikowalnym do pokrycia z podstawowego wsparcia pomostowego?

  Tak.


 56. Czy można z pozyskanej dotacji kupic coś, czego nie było w biznes planie?

  Nie, tylko to co jest w harmonogramie. Zawsze można aneksować umowę i zmienić harmonogram.


 57. Czy wartość danej pozycji np programu komputerowego może wzrosnąć o 20%, jeżeli 4 inne pozycje udało się zakupić w wartości niższej o 5% niż planowana w biznes planie?

  Nie, tylko to co jest w harmonogramie. Zawsze można aneksować umowę i zmienić harmonogram.


 58. Czy muszę wydawać całe wsparcie pomostowe w miesiącu, czy mogę część pieniędzy odłożyć i w następnym miesiącu kupić np. więcej kopert i znaczków?

  Jeśli chce Pani otrzymać kolejną transzę wsparcia pomostowego, musi Pani rozliczyć całość środków, które Pani uprzednio otrzymała.


 59. Czy w ramach pomostowego mogę opłacać tzw internet mobilny. Oferta, którą znalazłam jest związana z jednorazowym zakupem netbooka (10"), a nastepnie z comiesięcznym normalnym abonamentem za internet.

  Internet opłacamy z pomostówki, a netbook z jednorazowej dotacji o ile ujęty jest w harmonogramie. Nie można z pomostówki kupować tego typu sprzętu (chyba że jest to promocja typu netbook za 1 zł).


 60. 1. Mam pytanie dotyczące dozwolonych przesunięć do kwoty 5% zakładanej wartości wydatku. Jak to liczyć w praktyce?

  Procenty przesuwamy pomiędzy pozycjami, nie odliczamy od całej kwoty dofinansowania. Do 5 % trzeba poinformować biuro projektu o zmianach wraz z uzasadnieniem. Powyżej 5 % trzeba złożyć wniosek o zmianę harmonogramu wraz z zaktualizowanym harmonogramem.


 61. Materiały biurowe mogą być finansowane z pomostowego, ale czy jest jakaś granica cenowa?

  Nie ma granicy cenowej na materialy biurowe.


 62. Jeśli w jednym miesiącu kupię artykuły biurowe na kwotę np. 600pln, to czy mogę rozliczyć tę kwotę np. w dwóch lub trzech kolejnych miesiącach?

  Można zakupić materiały biurowe na większą kwotę i rozliczyć je z trzech oddzielnych pomostówek, tylko należy pamiętać o poprawnym opisaniu faktury np. 600 zł kwalifikowalne 200,00 zł z I transzy pomostowego na drugiej 200,00 zł kwalifikowalne z II transzy pomostowego itp. Może być jedna faktura jako pierwsza i jej kopie do kolejnych rozliczeń.


 63. Czy koszt paliwa do samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej jest kwalifikowalny?

  Tak są kwalifikowalne jednakże uczestniczka musi przedstawić wraz z fakturą dane o samochodzie - dowód rejestracyjny (ksero). Ponadto liczymy tylko koszty dojazdu związane z prowadzeniem działalności więc uczestniczka będzie musiała podać koszt orientacyjny przejazdów i podawać je w zbiorczej tabeli przejazd, gdzie, ile km, w jakim celu i odpowiednio do danej pozycji podpiąć lub zanumerować fakturę sprzedaży towaru lub paragon.


 64. Czy jeśli harmonogram części wydatków zmieni się o ok. 2-3 tyg. to muszę to zgłosić?

  Przy jakichkolwiek zmianach w harmonogramie rzeczowo-finansowym zgłasza to Pani do nas, jeśli chodzi o terminy w terminarzu planowanych działań na 2011 rok nie zgłaszamy drobnych przesunięć w realizacji.


 65. W jaki sposób powinny być opisane faktury niezbędne do rozliczenia pomostowego?

  Opis na fakturze - zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu II etapu projektu.


 66. W jaki sposób mam dostarczyć faktury - mailem, czy osobiście - oraz z jakiego okresu te faktury powinny byc: rozpoczelam dzialalność 11 marca, więc zakładam, ze od 11 marca do 10 kwietnia włącznie?

  Faktury powinny być wystawione od dnia rozpoczęcia działalności do dnia rozliczenia (czyli od 11.03 do 10.04). UCzestniczka ma na rozliczenie 7 dni zgodnie z Regulaminem II etapu. Faktury dostarczamy osobiście, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na miejscu podczas rozliczenia (kopie dla nas) + potwierdzenia dokonanych przelewów (w tym internetowych) lub płatność gotówką.


 67. Rejestrując samochód to rejestruję go na siebie czy na firmę?

  Samochód, który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej powinien być na Uczestniczkę reprezentująca firmę X.


 68. Czy półka na dokumenty (na segregatory) jest kosztem kwalifikowanym do rozliczenia z pomostowego wsparcia?

  Tak, może być rozliczona z pomostowego jako administracyjne wydatki lub materiały biurowe pod warunkiem, że jest jakaś niewielka. Materiały biurowe to określenie umowne, można podciągnąć pod nie małą półkę (nie szafę z pawlaczem na 2 tyś.).


 69. Czy mogę zakupić niszczarkę z pomostówki?

  Niszczarkę można rozliczyć z pomostowego w ramach materiałów biurowych.


 70. ZUS: czy wystarczy potwierdzenie z banku internetowego, czy powinnam jeszcze coś z ZUSu donieść?

  Wystarczy potwierdzenie przelewu z banku internetowego.


 71. Czy w przypadku wykonywania zakupów w sklepie internetowym mogę z pomostówki rozliczyć również przesyłkę kurierską?

  Można rozliczyć koszty kurierskie z pomostówki.


 72. Gdzie mogę znaleźć wytyczne do sposobu rozliczania kosztów kwalifikowanych? Chodzi mi o sytuację, w której zapłaciłam za coś z karty prywatnej a potem przelałam z konta firmowego na konto prywatne pie

  Wytyczne na stronie http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx
  Taka sytuacja jest dopuszczalna, tylko należy zatroszczyć się o odpowiedni opis transakcji (tytuł), np. refundacja za fakturę nr:...wydatek z dn. ...w ramach projektu „Ja jestem kobieta pracująca" przy przelewie środków z konta firmowego na prywatne oraz należy zachować potwierdzenie przelewów zarówno z konta prywatnego jak i firmowego.


 73. Czy do rozliczenia rejestracji podatku VAT (170 PLN) wystarczy oświadczenie z Urzędu Skarbowego z pieczątką Urzędu? Czy musi być potwierdzenie zapłaty (kwit)? Jeżeli wystarczy, to czy to ma być opisan

  Najlepiej byłoby gdyby Pani dostarczyła obydwa dokumenty. Kopie dla nas potwierdzone za zgodność z oryginałem na miejscu w biurze na podstawie przyniesionych oryginałów.


 74. Chciałam zapytać: czy jeśli działalność otworzyłam 8 marca, to te pierwsze pomostowe musi być wydane tylko marcu?

  Wydatkowanie pieniędzy (na podstawie wystawionych faktur) powinno nastąpić od chwili rozpoczęcia działalności do dnia rozliczenia.


 75. Co zrobić jeśli nie uda mi się zrobić wszystkich zakupów w czasie wyznaczonym w biznesplanie?

  Wszystkie zakupy i działania powinny być zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jeśli będą jakieś odstępstwa od niego należy zmienić harmonogram i aneksować umowę.


 76. Niektóre produkty są inaczej zaksięgowane w sklepie niż te wpisane w moim biznesplanie w związku z tym , że pochodzą z nowych dostaw. Cena jest taka sama ale treść jest minimalnie inna. Czy w związku

  Ważne, aby produkty się zgadzały jako towar i ilość. Towar może być jak najbardziej finansowany z dofinansowania.


 77. Wsparcie pomostowe chciałabym wydać częściowo na promocję we wrześniu - Czy jest możliwość "odłożenia" po 400 zł z czerwca, lipca i sierpnia i wydania całości "uzbieranych" 1200 na promocję we wrześni

  Nie ma możliwości odłożenia „oszczędności" z kilku transzy pomostowego, możemy przelać kolejną transzę tylko po rozliczeniu w całości poprzedniej. Można teraz ponieść wydatki, które planowała Pani w przyszłości (włącznie z opłaceniem z datą wcześniejszą ZUS-ów) i tym samym wygospodarowac większą sumę z pomostowego.


 78. Jak mam postępować jeśli będę chciała ubezpieczyć zakupiony z dotacji sprzęt, jeśli np.koszt ubezpieczenia będzie przekraczał kwotę pomostówki? Tzn, że mam dopłacić z własnych środków? Zapewne ubezpie

  Wszelkie ubezpieczenia osób i/lub mienia (w tym OC, AC) związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być rozliczone ze wsparcia pomostowego. Jednakże z jednego pomostowego może być rozliczona kwota z polisy jaka proporcjonalnie przypada na dany okres rozliczeniowy (za 1 miesiąc). Np. jeśli polisa jest za ubezpieczenie za rok z góry to liczymy 1/12 jego wartości i taką kwotę można rozliczyć jednorazowo w danym miesiącu.


 79. Czy jest możliwość opłacenia kosztu udziału w targach z pomostówki?

  Tak, jest taka możliwość.


 80. Oświadczenie z Urzędu Skarbowego otrzymałam 10 marca, natomiast data rozpoczęcia działalności to 1 kwiecień. Czy to nie jest przeszkodą w rozliczeniu rejestracji ze wsparcia pomostowego?

  Aby "wciągnąć" dany wydatek do rozliczenia ze wsparcia pomostowego musi on być poniesiony od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia rozliczenia.


 81. Czy opłata rejestracyjna samochodu zakupionego z dotacji może być rozliczona z pomostowego/dotacji?

  Opłata rejestracyjna samochodu zakupionego z dotacji może być rozliczona z pomostowego.


 82. Czy zakupy ze środków pomocowych mogą być kosztem w działalności gospodarczej?

  Dotacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.


 83. Jeśli rozpoczęcie działalności rozpoczęło się np. 16.03 i pomostowe ma być wypłacane za okres 16.03 – 15.08 to kiedy jak rozliczyć takie usługi jak abonament telefoniczny czy usługi księgowe które

  Adekwatnie do dni - od 16.03 do dnia rozliczenia. Dla osób, które rozpoczęły działalność nie 1-ego dnia miesiąca (np. 16.03, 20.03) wszelkie opłaty abonamentowe (telefony, Internet) oraz usługi księgowe itp. liczone za cały miesiąc kalendarzowy powinny podzielić proporcjonalnie na kwotę na dzień „dniówkę" i wliczyć odpowiednią liczbę „dniówek" w dane rozliczenie, pozostałą część z danej faktury powinno się rozliczyć z kolejnego pomostowego.


   


 84. Czy zakup prasy branżowej można rozliczyć ze wsparcia pomostowego?

  Tak, można.


 85. Czy ekspres do kawy może być rozliczony z dotacji czy z dotacji?

  Tak, z dotacji ale nie z pomostowego.


 86. Czy zmiana opon w samochodzie jest kwalifikowalna?

  Zmiana opon jest niekwalifikowana.


 87. Czy koszt kartonów i taśmy można rozliczyć z pomostowego?

  Tak, koszt kartonów i taśmy można rozliczyć z pomostowego w ramach materiałów biurowych.


 88. Czy opisy na tyłach faktur mogą być odręczne – nie wszystkie są wydrukowane na papierze umożliwiającym nadruk na rewersie?

  Faktury mogą być opisane odręcznie na odwrocie.


 89. Wzór dokumentu rozliczenia zakłada rozliczenie pierwszej transzy oddzielnie od drugiej. Czy to oznacza, że jak wydam 32000 mam się zgłosić na rozliczenie tych 32000? A pozostałe 8000 będzie rozliczan

  Po wydaniu 32 tyś. Zgłasza się Pani na rozliczenie tej I transzy dotacji, przeprowadzana jest kontrola u Pani na miejscu w miejscu prowadzenia działalności, jeśli wynik kontroli jest pozytywny to przelewamy Pani II transze dotacji 8 tys. zł. Nie musi Pani zakładać żadnych środków własnych.


 90. Czy prenumerata roczna czasopisma jest rozliczna jednorazowo czy tak jak abonament?

  Prenumerata może być rozliczona jednorazowo.


 91. Czy opis sytuacji finansowej – zgodnie ze wzorem – do przedłużonego pomostowego wypełniamy w kwotach netto?

  Tak.


 92. Czy w opisie sytuacji finansowej – zgodnie ze wzorem – do przedłużonego pomostowego kwoty zaokrąglamy do zera?

  Skoro prowadzona jest księgowość, to nie powinno być zaokrągleń, tylko dokładne wyliczenia.