Aktualności

Załącznik nr 11

Wymienione załączniki do wniosku o wsparcie pomostowe mogą zostać uzupełnione przy podpisywaniu umowy:

1. Dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
2. Kopia nadania numeru REGON Uczestniczce.

powrót do aktualności