Aktualności

Dodatkowa dotacja!!!

W dniu 23 marca 2011 odbyło się ponowne posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. Posiedzenie odbyło się na podstawie „Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
w projekcie „Ja jestem kobieta pracująca". 

Odwołania od pierwszej oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane były w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników w dniu 7 marca 2011. W sumie wpłynęło 3 odwołania.

Zgodnie z Regulaminem II Etapu Projektu „ Ja jestem kobieta pracująca", paragraf 2 pkt.10, wnioski rozpatrzone w trybie odwoławczym mogą otrzymać jednorazową dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, o ile Projektodawca będzie dysponował środkami.

W wyniku pierwszej oceny KOW, wyczerpana została pula środków przeznaczonych na jednorazową dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jednakże dzięki oszczędnościom w Projekcie, Projektodawca wygospodarował dodatkowe środki w wysokości 40 tysięcy złotych, co pozwala na przyznanie jednej dodatkowej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (bez wsparcia pomostowego).

W wyniku ponownej oceny wniosków, sporządzono listę wniosków warunkowo przeznaczonych do dofinansowania uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów oraz listę odrzuconych wniosków.

Dodatkowa jednorazowa dotacja przyznana zostanie Uczestniczce z największą ilością punktów o ile spełni ona wyznaczone wobec niej warunki. W przypadku niewywiązania się z nich w ciągu 7 dni roboczych, dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzyma kolejna na liście Uczestniczka.

 

LISTA WNIOSKÓW WARUNKOWO PRZEZNACZONYCH DO PRZYZNANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI


1. Agnieszka Kułakowska 56,5 pkt (ocena bez części ustnej)
2. Ewa Grochowska 51 pkt (ocena bez części ustnej)

LISTA ODRZUCONYCH WNIOSKÓW


1. Małgorzata Rafalska 34 pkt (ocena bez części ustnej)

powrót do aktualności