Aktualności

Przedłużone wsparcie pomostowe

Wniosek wraz z załącznikami możecie składać osobiście w Biurze Projektu lub wysyłać pocztą w kopercie z dopiskiem „Ja jestem kobieta pracująca" w dniach podanych w harmonogramie. Dokumenty prosimy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej (zapisanej na płycie CD opisanej imieniem i nazwiskiem oraz informacją „Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego").

Do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone m.in. następujące dokumenty:

1)      Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

2)      Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestniczka otrzymała w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,

3)      Opis sytuacji ekonomicznej podmiotu, której wzór stanowi załącznik do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Wniosek będzie oceniany pod względem zasadności i celowości przedłużenia udzielania wsparcia przez Komisję Oceny Wniosków (KOW), powołaną przez Beneficjenta do oceny wniosków o udzielanie przedłużonego wsparcia finansowego.


powrót do aktualności