Aktualności

Ruszyła rekrutacja!

11 października 2010

rusza nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Ja jestem kobieta pracująca".

Prosimy wysyłać je pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia dokumentów a nie data stempla pocztowego) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu w godzinach 9 - 15 (patrz: Kontakt). Nie liczy się kolejność zgłoszeń!

Na zgłoszenia czekamy
do 8 listopada 2010.

 

8.10.2010

Do Regulaminu został dodany nowy zapis dot. oświadczeń i dokumentów, które trzeba dostarczyć wraz z formularzem:

a) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub wyższej poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kandydatkę;

b) odpis aktu urodzenia dzieci (w przypadku Kandydatek wchodzących i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) - jeśli dotyczy.

c) Oświadczenie o utracie pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika w okresie nie krótszym niż 3 miesiące licząc od daty złożenia Formularza Rekrutacyjnego- jeśli dotyczy- Załącznik nr 9 do Regulaminu.


powrót do aktualności