Aktualności

Poprawki w dokumentach

Jeśli utraciły Panie pracę z przyczyn niezależnych od pracownika wraz z oświadczeniem o utracie pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika w okresie nie krótszym niż 3 miesiące licząc od daty złożenia Formularza Rekrutacyjnego (co stanowi załącznik nr 10 do regulaminu) prosimy dostarczyć ksero wypowiedzenia poświadczone za zgodność z oryginałem.

powrót do aktualności