LISTA FIRM - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

Gabinet masażu MAURI

equanimus - Ośrodek dobrych praktyk i radzenia sobie ze stresem

ciemna izba - fotografia kulinarna

Salon urody LOOK

Puk Puk Projekt Projektowanie wnętrz

Warszawski Gabinet Fizjoterapii i Masażu

FINE ART STUDIO Katarzyna Miecznikowska

Halo Kolor - Zarządzanie barwą

Biuro rachunkowe AM

Pan Maluśkiewicz- studio projektowe pokoi dziecięcych

Przebudzalnia - Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy

Properformance - biodegradalny środek czystości

Kursy przyrodniczo-chemiczne

Usługi biofeedback

Filoarte - biżuteria

Rio de oro - oryginalna biżuteria ze srebra

OrganicBasket czyli żywność ekologiczna

FotoWING - studio fotograficzne

Pracownia twórcza

EIWA - Dobre WnętrzeOstateczna lista osób zakwalifikowanych do II etapu projektu
"Ja jestem kobieta pracująca"


L.P

Imię

Nazwisko

LICZBA PUNKÓW

1

Lucyna

Galik

98,5

2

Łucja

Sokołowska

92,5

3

Iwona

Parzelska

92

4

Katarzyna

Miecznikowska

91,5

5

Małgorzata

Barczyńska-Kraśnicka

90,5

6

Katarzyna

Milewska-Filiciak

89,5

7

Ewa

Szafranowicz

89

8

Karolina

Brzezińska

88

9

Anna

Jaszczułt

87,5

10

Maria

Koncewicz

87

11

Agnieszka

Rusiłowska

84

12

Anna

Miśkiewicz

83,5

13

Agnieszka

Rodzik

83

14

Agnieszka

Wingralek

82,5

15

Katarzyna

Chustecka

82

16

Olga

Jeżyna-Krawczyk

79

17

Anna

Flont

77,5

18

Zuzanna

Muraszkiewicz

77

19

Bożena

Rossa

76,5

20

Gergana

Rangełow


W wyniku odwołania - 21 Ewa Grochowska 68


Serdecznie gratulujemy!


Uczestniczki


Uczestniczką projektu może zostać kobieta, która spełnia łącznie następujące kryteria:


 • nieaktywna zawodowo*;
 • z wykształceniem średnim lub wyższym;
 • zameldowana na stałe lub czasowo na terenie województwa mazowieckiego;
 • która nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Priorytetowo rekrutowane będą osoby znajdujące się w następujących grupach:


 • kobiety nieaktywne zawodowo wchodzące i powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (min. 16 kobiet);
 • kobiety nieaktywne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika w okresie nie krótszym niż 3 miesiące licząc od daty złożenia Formularza Rekrutacyjnego (min. 3 kobiety).

 

* Termin "osoba nieaktywna zawodowo" został określony w Słowniczku terminologicznym dla Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL. Zgodnie z tą definicją, osoba nieaktywna zawodowo to:

- osoba w wieku 15-64 lata;

- osoba pozostającą bez zatrudnienia, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni (osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy).

Osoba nieaktywna zawodowo to:


 • Osoba nie posiadająca statusu osoby bezrobotnej;
 • Osoba nie kontynuująca nauki w systemie dziennym;
 • Osoba nie będąca zatrudniona na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego ani umowy o pracę nakładczą;
 • Osoba nie wykonująca pracy i nie świadcząca usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, ani z tytułu członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
 • Osoba, która nie nabyła prawa do emerytury;
 • Osoba, która nie pobiera: zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego;
 • Osoba, która nie korzysta z: urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego;
 • Osoba, która nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym, lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy;
 • Osoba, która nie jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej oraz nie jest członkiem spółdzielni socjalnej;
 • Osoba, która nie jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niezdolną do podjęcia pracy i samozatrudnienia;
 • Osoba, wobec której nie orzeczono całkowitej niezdolności do pracy.